Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Jul 18,2019

 
 
 documente cerute de inspectorii de munca

Nr. crt.

Documentul

Art.

 

Legea 319/2006

 

1

Autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (certificat constatator); (comercianți L359/04, persoane fizice OUG44/08, necomercianți HG 1425/06)

 

2

Politica de prevenire

 

3

Decizie de desemnare a lucrătorilor care au atribuții în domeniul SSM (art.12 a) și b), art. 22 HG 1425/06)

 

4

Evaluarea riscurilor (art. 15(1) 1 HG 1425/06)

 

5

Evaluarea riscurilor și pentru grupurile sensibile

 

6

Decizie cu lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor

 

7

Evidența accidentelor de muncă și bolilor profesionale (art. 15(1) 23.  și 141 HG 1435/06)

-        registrul de evidența a accidentaților în muncă  141 a)

-        registrul de evidență a accidentelor ușoare 141 c)

-        registrul de evidența a incidentelor periculoase 141 b)

-        registrul de evidența a accidentaților cu >3 zile itm 141 d)

-        registru de evidență a îmbolnăvirilor profesionale

 

8

Rapoarte privind accidentele de muncă adresate ITM (art. 15(1) 24. HG 1425/06)

 

9

Instrucțiuni proprii (art. 15(10 3. HG 1425/06)

 

10

Măsuri de prevenire

 

11

Metode de lucru și producție

 

12

Dovezi ale consultării lucrătorilor

 

13

Fișele de post – atribuții SSM (art. 15(1) 4. HG 1425/06)

 

14

Autorizarea meseriilor

 

15

Materiale de informare (afișe, pliante, filme etc.)

 

16

Instruirea reprezentanților lucrătorilor

 

17

Supravegherea sănătății

 

18

Solicitarea pv de cercetare la față locului adresată de ITM organelor de poliție rutieră 5 zile (art.117 HG 1425/06)

 

19

Formulare de comunicare a evenimentelor (art. 109, anexa 13 HG 1425/06)

 

20

Solicitarea raportului de constatare medico-legală 7 zile

 

21

Convenții internaționale și contracte bilaterale, clauze SSM

 

22

CCM / RI / ROF: modul de alegere a reprezentanților lucrătorilor (art.52), numărul de reprezentanți ai lucrătorilor (art. 53), numărul de CSSM –uri (art. 57), modul de desemnare a reprezentanților lucrătorilor în CSSM (art.60);

 

 

 

23

RI / ROF: instruirea și însoțirea vizitatorilor (art. 82(1)); activitățile serviciului intern (art. 24 (3));

 

24

CCM / CIM: alimentația de protecție, materiale igienico – sanitare

 

25

Documentații tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranță

 

26

Documente de urmărire a parametrilor funcționali ai echipamentelor de muncă:

-        registrul cu orele de funcționare a EM

-        registre de supraveghere a parametrilor tehnologici

 

27

Rapoarte de serviciu pentru instalațiile cu regim special de exploatare

 

28

Dovada acordării de:        EIP;

                                        alimentare de protecție,

                                        materiale igienico-sanitare

 

29

Evidența zonelor cu risc ridicat și specific (art. 15(1) 10. și art. 105-107 HG 1425/06)

 

30

Permise de acces, lucru

 

31

Verificări ISCIR

 

32

Verificări PRAM (STAS 12604/5/1990)

 

33

Determinări de noxe

 

34

Buletine de verificare metrologică (art. 15(1) 15. HG 1425/06)

Programul de revizii și reparații

 

 

HG 1425/2006

 

35

Decizie de înființare a serviciului/ilor intern/e de prevenire și protecție (art. 26 (4) HG 1425/06)

 

36

Identificarea pericolelor

 

37

Planul de prevenire și protecție (art.46 HG 1425/06)

 

38

Propunerea atribuțiilor SSM aprobată de angajator

 

39

Teste d1 verificare a PPP și atribuțiilor

 

40

Necesar de documentații

 

41

Tematici pentru toate fazele de instruire și verificarea

 

42

Program de instruire – testare

 

43

Plan de acțiune în caz de pericol grav și iminent și instruirea

 

44

Lista zonelor care necesită semnalizare SSM

 

45

Evidența meseriilor autorizate

 

46

Evidență posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare

 

47

Evidența posturilor de lucru care necesită control psihologic

 

48

Buletine de verificări sisteme de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, sisteme de siguranță

 

49

Dovezi ale controalelor interne efectuate

 

50

Evidența EM

 

51

Necesar de dotare cu EIP, întreținere, depozitare, înlocuire

 

52

Dovezi ale îndeplinirii măsurilor dispuse de inspectorii de muncă

 

53

Dovezi ale colaborării cu factorii implicați (reprezentanții lucrătorilor, medic, servicii externe, experți…)

 

54

Dovezi ale colaborării cu factorii interesați ai terților

 

55

Dovezi ale solicitării actualizării PPP, planului de alarmare și evacuare

 

56

Propuneri de sancțiuni și stimulente

 

57

Propuneri de clauze la contracte

 

58

Necesar de materiale pentru desfășurarea activității SSM

 

59

Contract cu serviciu extern

 

60

Certificat de abilitare serviciu extern

 

61

Raport de activitate semestrial

 

62

Diplome de studii și certificate de absolvire                      bază

                                                                                          mediu

                                                                                          superior

 

63

Comunicarea de către lucrători a numărului și numelor reprezentanților lor

 

64

Certificate de absolvire a nivelului de bază pt. reprezentanți

 

65

Dovada consultării reprezentanților lucrătorilor

 

66

Decizia cu componența CSSM și dovada aducerii la cunoștință lucrătorilor

 

67

Regulamentul propriu de funcționare a CSSM

 

68

Convocatoarele, ordinele de zi  și pv ale întrunirilor CSSM

66

69

Dovezi ale verificărilor proprii (CSSM)

67 k)

70

Raportul anual al conducătorului unității

69

71

Dovezi ale informării de către angajator a CSSM cu privire la evaluarea riscurilor, PPP, Plan de prim ajutor

71

72

Program de instruire testare, pe meserii sau activități

80

73

Fișe individuale de instruire + fișa de aptitudini

81

74

Fișe colective de instruire pentru terți

82

75

Lista cu lucrătorii desemnați să oprească EM în caz de pericol grav si iminent

103 (1)

76

Planul de evacuare a lucrătorilor afisat

103 (2)

77

Lista cu lucrătorii desemnați să anunțe serviciile de specialitate

103 (3)

78

Lista cu lucrătorii desemnați să elimine starea de pericol grav și iminent

103 (5)

79

Modul operativ de anunțare la nivel ierarhic superior

103 (4)

80

Instrucțiuni proprii pentru desfășurarea instruirii periodice

96 (2)

81

Comunicări ale serviciilor de poliție rutieră în cazul accidentelor de circulație

110

82

Procese verbale de justificare a modificării stării de fapt

111 (3)

83

Solicitări adresate unității sanitare cu privire la diagnosticul provizoriu

113

84

Decizii de numire a comisiilor de cercetare

116 (2)

85

Solicitări de prelungire a termenului de cercetare

120

86

Dosare de cercetare a accidentelor de muncă cu itm

124 (1)

87

Avizele documentațiilor de informare, instruire

189 (2)

88

Declarații de la cei care au certificate medicale cu cod „accident de muncă”

134

 

HG 300/2006 șantiere temporare și mobile

 

89

Autorizația managerului de proiect și decizia de numire de către beneficiar

4 c)

90

Decizie de numire a șefului de șantier

4 e)

91

Comanda beneficiarului către antreprenor

4 f)

92

Contractul dintre beneficiar și antreprenor

4 g)

93

Autorizația lucrătorului independent

4 h)

94

Contractul dintre lucrătorul independent și beneficiar, antreprenor sau subanteprenor

4 h)

95

Diploma coordonatorului SSM pe durata elaborării proiectului

4 i)

96

Diploma coordonatorului SSM pe durata realizării lucrării

4 j)

97

Registrul de coordonare + pv

36-40

98

Plan de SS

10-23

99

Planul propriu de SSM / anteprenor

24-25

100

Dosarul de intervenții ulterioare + pv de transmitere

41-46

101

Declarație prealabilă, actualizare, comunicare către ITM

47

102

Planificarea lucrărilor / durată

51

103

Stabilirea căilor de acces sau circulație și a posturilor de lucru, delimitarea zonelor de depozitare

56

104

Desemnarea coordonatorului

 

105

Document de colaborare practică beneficiar – coordonatori

61 e)

 

HG 493/06 zgomot

 

106

Evaluarea riscurilor + determinări

13

107

Cărți tehnice aparate

15 f)

108

Fișe medicale

30 (2)

109

Dosar medical individual

32

 

HG 971/06 semnalizarea

 

110

Stabilirea numărului și amplasării mijloacelor de semnalizare

A 1 pct. 10

 

HG 1028/06 ecrane de vizualizare

 

111

Planificarea pauzelor

8

 

HG 1048/06 EIP

 

112

Certificarea cf. HG 115/04

5

113

Evaluarea EIP

14-15

 

HG 1058/06 atmosfere explozive

 

114

Documentul privind protecția împotriva exploziilor

8

115

Sistem de permise

A 1 pct. 1.2

 

HG 1091/06 loc de muncă

 

116

Instrucțiuni pentru lucrul în condiții de izolare

11

 

HG 1092/06 biologici

 

117

Instrucțiuni de securitate

20(1)

118

Lista lucrătorilor expuși la ag. biologici din grupele 3 și 4

22

119

Notificările ASP și ITM pentru utilizarea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4

 

120

Propunerile de măsuri de protecție și prevenire ale serviciului medical

28

121

Procedee de decontaminare și dezinsecție a serv. Medicale și veterinare

31(3) a)

122

Procedee de manipulare a deșeurilor contaminate

31(3) b)

 

HG 1093/06 cancerigeni

 

123

Delimitarea și semnalizarea zonelor unde există risc de expunere

17

124

Lista nominală actualizată a lucrătorilor expuși

23 c)

 

HG 1136/06 câmpuri electromagnetice

 

125

Evaluarea, măsurarea și/sau calculul nivelului de expunere

11

126

Argumente care să justifice faptul că nu este necesară o evaluare detaliată

13(3)

 

HG 1875/05 azbest

 

127

Notificarea adresată ITM

11-12

128

Dovada accesului lucrătorilor la notificare

14

129

Măsurători regulate

17

130

Plan de lucru pentru demolare

31

131

Evidența lucrătorilor expuși în registru

43(1)

 

HG 1876/05 vibrații

 

132

Planificarea măsurătorilor, măsurătorile

9

133

Argumente care să justifice faptul că nu este necesară o evaluare detaliată

11(2)

 

HG 1218/06 chimici

 

134

Informații de la furnizori, FTS

12(2) b)

135

Informații din alte surse

12(3)

136

Justificarea că nu este necesară evaluarea detaliată

14(1)

137

Proceduri adecvate de lucru

17 g)

138

Dovada preocupării angajatorului de a elimina sau reduce riscurile chimice

19, 20(1)

139

Determinări de noxe

22

140

Proceduri de control al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor

24(5)

141

Planuri de acțiune pentru situații de urgență

25

142

Sistem de avertizare și comunicare în situații de urgență

28

143

Informații pentru situații de urgență, notificarea pericolelor

29

144

Dovada accesului lucrătorilor la informații

30 d)

145

Justificarea exceptării de la interdicții

36

146

Evidența actualizată a fiecărui lucrător supravegheat din punct de vedere al sănătății

40

 

HG 600/07 tineri

 

147

Acordul părinților pentru <15 ani

5(3)

148

Fisă postului – muncă ușoară 16-18 ani

5(2)

149

Informarea în scris a tinerilor asupra riscurilor și măsurilor

7(1)

150

Informarea în scris a părinților asupra măsurilor

7(2)

151

Pontaj (max. 6h/zi, 30h/săpt., CO 3 zile suplimentare)

10(1), 11, 12

 

HG 1146/06 EM

 

152

Verificări inițiale și după fiecare montare

5(1)

153

Verificări periodice

5(2) a)

154

Verificări speciale

5(2) b)

155

Dovada ultimei verificări pentru EM exterioare

5(4)

156

Decizia de numire a lucrătorilor desemnați cu efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii

6 b)

157

Fișe de lucru referitoare la EM utilizate la locul de muncă

8, 9

158

Autorizarea electricienilor

A1 pct. 3.3.25

159

Reguli de circulație în zona de muncă a EM

A2 pct. 2.2

160

Persoana desemnată să comunice cu operatorul EM folosit la ridicarea sarcinilor

A2 pct. 3.2.3

161

Breviar de calcul al schelei alese sau calculul de rezistență și stabilitate

A 2 pct. 4.3.1

162

Plan de montare a schelei

A2 pct. 4.3.2

 

HG 355/07 supravegherea sănătății

 

163

Fișa de solicitare A2, fisa de identificare a factorilor de risc profesional A3

24 (1)

164

Dosar medical (art. 159 c) HG 1425/06)

A 4

 

HG 234/06 ucenicia la locul de muncă

 

165

Contractul de ucenicie  la locul de muncă

2

166

Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

2(5)

167

Declarația pe propria răspundere că nu dețin o calificare în domeniul respectiv

5

168

Rapoartele periodice ale maistrului de ucenicie către angajator

11 e)

169

Autorizația angajatorului

13, 14

170

Atestarea  și acordul scris al maistrului de ucenicie

17e) (ii)

171

Planul de formare profesională

34(2)

172

Programa de formare profesională

34(3)

173

Jurnalul de ucenicie

34(4-6)

174

Comunicarea angajatorului către comisia județeană de autorizare a datei evaluării finale și de solicitare a nominalizării comisiei

36(2), 37(1)

175

Certificate de calificare profesională

43        

 

HG 537/04 protecția maternității

 

176

Copie de pe Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei și cererea lucrătoarei

2 c)

177

Adresa de transmitere a actelor susmenționate la ITM

2 d)

178

Raportul de evaluare

2 e), 9

179

Informarea privind protecția maternității

2 f), Anexa

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

Foaia de parcurs

 

 

Certificate de conformitate pentru EIP si EIL

 

 

Permisul de lucru cu foc (anexa 4 la NGAII O nr. 163/2007)

 

 

Permis gass free, in situațiile de lucrări in spatii închise unde exista pericol de explozie

 

 

Registrul de evidenta a materialelor explozive ( L 126/1995, r);

 

 

Formular comanda si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995, r)

 

 

Cartea tehnica a utilajului;

 

 

Proiectele de execuție a construcțiilor, ET

 

 

Evidente nominale a angajaților cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani

 

 

Registrul unic de control (L 252/2003)

 

 

….

 

prima pagina | termeni si conditii | cum platesc | utile | contact | pachet ssm la comanda
Best seo plugin for wordpress