Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Instructiuni/norme protectia muncii - inspectori protectia muncii - Inspector SSM - Fise securitatea si protectia muncii.

Jan 26,2015

 
 
 Hotararea nr 1 din 04 01 2012 modif HG1218/2006 cerinte minime SSM modif. 1093/2006 si HG 355/2007

HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1.Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 3

Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă."

2.La articolul 5 punctul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"a) orice agent chimic care întrunește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, indiferent că acea substanță este clasificată în temeiul actelor normative menționate sau nu, cu excepția substanțelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanțe periculoase pentru mediu;

b) orice agent chimic care întrunește criteriile de clasificare ca amestec sau ca preparat periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase, indiferent că acel amestec sau preparat este clasificat în temeiul actelor normative menționate sau nu, cu excepția acelora care întrunesc numai criteriile de clasificare ca amestecuri sau preparate periculoase pentru mediu;"

3.La articolul 5, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:

"9. zonă de respirație a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feței lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsurați de la mijlocul unei linii imaginare ce unește urechile;

10. fracție inhalabilă = fracțiunea inhalabilă - fracțiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas și pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 m;

11. fracție respirabilă = fracțiune respirabilă - fracțiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 m."

4.La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Valorile-limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4, după caz. Valorile-limită stabilite potrivit art. 44 și datele științifice și tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale."

5.La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, respectiv a valorilor - limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil.

(3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise."

6.La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Angajatorul trebuie să mențină un inventar/registru al agenților chimici periculoși manipulați în unitate, care să conțină referințe la fișele cu date de securitate aferente substanțelor și amestecurilor periculoase respective."

7.La articolul 12 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care se constată prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea și sănătatea lucrătorilor care decurge din prezența respectivilor agenți chimici, luând în considerare:"

8.La articolul 12 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"b) informațiile puse la dispoziție de furnizor referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor, cum ar fi fișele cu date de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

c) nivelul, tipul și durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;"

9.Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 13

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, și să identifice ce măsuri trebuie luate potrivit art. 11 și 17-24 din prezenta hotărâre"

10.La capitolul II "Obligațiile angajatorilor", titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

"- SECȚIUNEA 2: Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc"

11.La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 20

(1) În aplicarea art. 19 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condițiile utilizării, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, după caz."

12.La articolul 24 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorității, în special, pentru:"

13.La articolul 30 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) acces la orice fișă cu date de securitate, asigurată de către furnizor, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare."

14.Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 31

În cazul în care containerele și conductele conțin agenți chimici periculoși pentru care legislația națională și europeană aplicabilă privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea și semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislația menționată, trebuie să se asigure că se pot identifica ușor conținutul, natura și riscurile asociate conținutului containerelor și conductelor."

15.Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 32

Angajatorii pot obține, la cerere, de la producător, furnizor sau de la oricare altă persoană care le deține legal toate informațiile despre agenții chimici periculoși necesare pentru aplicarea prevederilor art. 12, în măsura în care Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau legislația națională aplicabilă referitoare la substanțe și amestecuri ori preparate nu prevede deja obligația de a asigura informații."

16.Articolele 35 și 36 se abrogă.

17.La articolul 38 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;"

18.La articolul 41, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 41

(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie să conțină concluziile examenului clinic și de specialitate al supravegherii stării de sănătate și al tuturor datelor reprezentative obținute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.

..............................................................

(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității.

..............................................................

(6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor."

19.La articolul 41, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"(7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unității respective."

20.La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătății, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; sau"

21.La articolul 42 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) continuă supravegherea stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcția de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical."

22.La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-4 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății."

23.La anexa nr. 1, pozițiile 6, 11, 18, 44, 47, 48, 132, 263, 279, 318, 359, 367, 378, 381, 390 și 523 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

6.

111-15-9

 

Acetat de celosolv (2 etoxietil-acetat) P

11(1)

2(1)

-

-

..............................................................

11.

110-49-6

 

Acetat de metil celosolv (2 etoxietil - acetat) P

4,8(1)

1(1)

-

-

..............................................................

18.

108-05-4

 

Acetat de vinil

17,6(1)

5(1)

35,2(1)

10(2)

..............................................................

44.

7664-93-9

 

Acid sulfuric și anhidridă sulfuroasă (4) (5)

0,05(1)

-

-

-

..............................................................

47.

140-88-5

 

Acrilat de etil P

21(1)

5(1)

42(2)

10(2)

..............................................................

48.

96-33-3

 

Acrilat de metil P

18(1)

5(1)

36(2)

10(2)

..............................................................

132.

110-80-5

 

Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P

8(1)

2(1)

-

-

..............................................................

263.

68-12-2

 

Dimetil-formamidă P

15(1)

5(1)

30(2)

10(2)

..............................................................

279.

123-91-1

 

Dioxan (bioxid de dietilenă) P

73(1)

20(1)

-

-

..............................................................

318.

108-95-2

 

Fenol P

8(1)

2(1)

16(2)

4(2)

..............................................................

359.

7783-06-4

 

Hidrogen sulfurat

7(1)

5(1)

14(2)

10(2)

..............................................................

367.

624-83-9

 

Izocianat de metil P

0,02(1)

0,008(1)

0,05(2)

0,02(2)

..............................................................

378.

7439-97-6

 

Mercur(3) P

0,02(1)

-

-

-

..............................................................

381.

80-62-6

 

Metacrilat de metil

205(1)

50(1)

410(2)

100(2)

..............................................................

390.

109-86-4

 

Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P

3,2(1)

1(1)

-

-

..............................................................

523.

75-15-0

 

Sulfură de carbon P

15(1)

5(1)

-

-

"

24.La anexa nr. 1, pozițiile 123 și 400 se abrogă.

25.La anexa nr. 1, după poziția 594 se introduc trei noi poziții, pozițiile 595-597, și notele (1)-(5), cu următorul cuprins:

"595.

80-05-7

 

Bisfenol A (pulbere inhalabilă)

10(1)

-

-

-

596.

872-50

 

n-metil-2 pirolidonă

40(1)

10(1)

80(2)

20(2)

597.

1634-04-4

 

Terț-butil metil eter

183,5(1)

50(1)

367(2)

100(2)

(1)Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(2)Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de 15 minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(3)În timpul monitorizării expunerii pentru mercur și compușii săi anorganici bivalenți, trebuie să se țină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică, care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

(4)Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se țină cont de limitările și interferențele potențiale care pot apărea în prezența altor compuși ai sulfului.

(5)Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracțiunea toracică."

26.Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

27.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

28.În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate publică", "Ministerul Sănătății Publice" și "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiesc cu sintagmele "direcție de sănătate publică", "Ministerul Sănătății" și, respectiv, "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale".

Art. II

Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34

Valorile-limită prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 11, celelalte dispoziții direct conexe, precum și perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare."

2.Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35

(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1 și 2 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății."

3.Anexa nr. 3 se abrogă.

4.În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate publică", "Ministerul Sănătății Publice" și "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiesc cu sintagmele "direcție de sănătate publică", "Ministerul Sănătății" și, respectiv, "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale".

Art. III

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "autoritate de sănătate publică", "Ministerul Sănătății Publice" și "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiesc cu sintagmele "direcție de sănătate publică", "Ministerul Sănătății" și, respectiv, "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale".

Art. IV

Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, și Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-li-se textelor o nouă numerotare.

-****-

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătății,

Ritli Ladislau

p. Ministrul mediului și pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

ANEXA Nr. 1:

(- Anexa nr 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

INTERDICȚII

Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prezentați mai jos, precum și activitățile care îi implică. Interdicțiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent chimic sau este deșeu, dacă valoarea concentrației sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată în procente de greutate.

Denumirea agentului chimic

Număr CAS(1)

Număr EINECS(2)

2 naftilamină și derivații săi

91-59-8

202-080-4

4 aminodifenil și derivații săi

92-67-1

202-177-1

benzidină și derivații săi

92-87-5

202-199-1

4 nitrodifenil

92-93-3

202-204-7

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice introduse pe piață).

ANEXA Nr. 2:

(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

VALORI-LIMITĂ PENTRU PULBERI

Nr. crt.

Nr. CAS

Denumirea

Valoare-limită
(8 ore)

Observații

1.

-

Azbest (amestec de fibre)

Potrivit HG nr. 1.875/2005

-

2.

 

Bumbac, in, cânepă

1 mg/m3

fracție inhalabilă

3.

-

Caolin

2 mg/m3

fracție inhalabilă

4.

409-21-2

Carbură de siliciu (carborund)

10 mg/m3

fracție inhalabilă

5.

-

Cărbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%)

2 mg/m3

fracție respirabilă

6.

9004-34-6

Celuloză

10 mg/m3

fracție inhalabilă

7.

-

Cereale

4 mg/m3

fracție inhalabilă

8.

-

Ciment Portland

10 mg/m3

fracție inhalabilă

9.

14464-46-1

Cristobalit

0,05 mg/m3

fracție respirabilă

10.

14808-60-7

Cuarț

0,1 mg/m3

fracție respirabilă

11.

-

Făină de grâu

0,5 mg/m3

fracție inhalabilă

12.

-

Fibre de p-amidă

1 fibră/cm3

fracție respirabilă

13.

-

Fibre de sticlă

1 fibră/cm3

fracție respirabilă

14.

-

Ipsos, gips

10 mg/m3

fracție inhalabilă

15.

-

Lână de furnal

1 fibră/cm3

fracție respirabilă

16.

-

Lână de rocă

1 fibră/cm3

fracție respirabilă

17.

-

Lână de sticlă

1 fibră/cm3

fracție respirabilă

18.

-

Lemn de cedru

0,5 mg/m3

fracție inhalabilă

19.

-

Lemn de esență moale

5 mg/m3

fracție inhalabilă

20.

-

Lemn de esență tare

5 mg/m3

fracție inhalabilă

21.

-

Marmură, cretă (carbonat de calciu)

10 mg/m3

fracție inhalabilă

22.

-

Mică

3 mg/m3

fracție inhalabilă

23.

-

Pulberi fără efect specific

10 mg/m3

fracție inhalabilă

24.

557-05-1

Stearat de zinc

10 mg/m3

fracție inhalabilă

25.

-

Talc fără fibre de azbest

2 mg/m3

fracție inhalabilă

26.

15468-32-3

Tridimit

0,05 mg/m3

fracție respirabilă

27.

-

Tutun

10 mg/m3

fracție inhalabilă

NOTE:

- fibre/cm3: se referă la fibre respirabile care au diametrul sub 3 m și lungimea fibrelor peste 5 m, raportul lungime/diametru 3/1 și peste;

- mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);

- dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 19 ianuarie 2012

Jurisprudenta

 

prima pagina | termeni si conditii | utile | contact