Fisa instruire colectiva

Anexa 7

la normele metodologice

Întreprinderea/unitatea _________________________________________

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă

întocmită azi __________________

Subsemnatul ..............................................................................................., având funcţia de ......................., am procedat la instruirea unui număr de ...... persoane de la ...................................., conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele ...........................

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la ........................................................... ................................................................................................................................................................

Verificat,

Semnătura celui care a efectuat instruirea


verso

Fişă de instruire colectivă

TABEL NOMINAL

cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.


Numele şi prenumele   Act identitate/grupa sanguină         Semnătura

...........................................      ................................................................           ......................

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar _______________________

Semnătura _______________________________ textul aici...